HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ khách hàng

Giới Thiệu Tính Năng Vương Giả Tranh Bá

16-03-2018

Đông Tà Tây Độc - Vương Giả Tranh Bá
 

Vương Giả Tranh Bá tính năng liên server dành cho các Đại Hiệp. Tiểu Tà xin gửi tới các Đại Hiệp thêm về Vương Giả Tranh Bá.

Chia tổng thể user thành các bộ phận nhỏ, tạo các mụa tiêu nhỏ và thưởng giai đoạn
⦁ Số sao ban đầu là 0, sau khi đạt giới hạn số sao của hạng, số sao lại+1, sẽ phổ cấp,khi là 0, số sao-1, sẽ lùi hạng, số sao là số sao phổ cấp-1
⦁ Hạng sau khi phổ cấp, mặc định có X sao
⦁ Hạng Đồng~Kim Cương chỉ cần đạt số sao cần khi nâng cấp, sẽ tăng sao
⦁ Sau khi đạt Đại Sư, ghi nhận tổng số sao của user, Top20 XH số sao trong Đại Sư là Vương Giả

- Đối Thủ: Giới hạn số sao nhận hàng ngày của user, để user cùng tiến lên,ngăn chặn những người may mắn

- Làm mới đối thủ: 24h hàng ngày, đối thủ “Khiêu chiến thành công”&“Đã đình chiến” làm mới thành đối thủ mới
Sau khi khiêu chiến thất bại, user mục tiêu sẽ không làm mới, vẫn giữ ưu thế như cũ

I. Nếu đối phương thuộc hạng Đồng ~KC, sẽ hiển thị hạng
II. Nếu đối phương là Cao Thủ~Thách Đấu, sẽ hiển thị thêm số sao hiện tại của user này

Tránh user chiến lực thấp gặp may, luôn bảo đảm thứ hạng cao
⦁ Nếu lượt thắng của user ngày hôm trước=6, ngày thứ 2 chắc chắn sẽ làm mới ra 1 user thuộc top6 chiến lực ở thứ hạng hiện tại。Ngoài ra, thêm ngẫu nhiên 2 user, 2 người này ngẫu nhiên sản sinh với 6 user có chiến lực tương đương nhất với mình (chênh lệch chiến lực với bản thân nhỏ nhất là tương đương gần nhất). Ngoài ra, 3 vị trí trong tất cả user ở hạng hiện tại sẽ ngẫu nhiên sản sinh.
⦁ Nếu lượt thắng của user ngày hôm trước=5, ngày thứ 2 chắc chắn sẽ làm mới ra 1 user thuộc top30 chiến lực ở thứ hạng hiện tại。Ngoài ra, thêm ngẫu nhiên 2 user, 2 người này ngẫu nhiên sản sinh với 6 user có chiến lực tương đương nhất với mình (chênh lệch chiến lực với bản thân nhỏ nhất là tương đương gần nhất). Ngoài ra, 2 vị trí trong tất cả user ở hạng hiện tại sẽ ngẫu nhiên sản sinh.
⦁ Nếu lượt thắng của user ngày hôm trước=4, ngày thứ 2 chắc chắn sẽ làm mới ra 1 user thuộc top50 chiến lực ở thứ hạng hiện tại。Ngoài ra, thêm ngẫu nhiên 2 user, 2 người này ngẫu nhiên sản sinh với 6 user có chiến lực tương đương nhất với mình (chênh lệch chiến lực với bản thân nhỏ nhất là tương đương gần nhất). Ngoài ra, 1 vị trí trong tất cả user ở hạng hiện tại sẽ ngẫu nhiên sản sinh.
⦁ Nếu lượt thắng của user ngày hôm trước=3, ngày thứ 2 chắc chắn sẽ làm mới ra. Ngoài ra, 1 vị trí trong tất cả user ở hạng hiện tại sẽ ngẫu nhiên sản sinh. user thuộc top50 chiến lực ở thứ hạng hiện tại. Ngoài ra, 2 vị trí trong số 6 user có chiến lực tương đương gần với mình (chênh lệch chiến lực với bản thân nhỏ nhất là tương đương gần nhất) ngẫu nhiên sản sinh.
⦁ Nếu hạng hiện tại không có user, thứ tự ưu tiên là“Hạng hiện tại→Hạng hiện tại+ Ngoài ra, 1 vị trí trong tất cả user ở hạng hiện tại sẽ ngẫu nhiên sản sinh.→Hạng hiện tại- Ngoài ra, 1 vị trí trong tất cả user ở hạng hiện tại sẽ ngẫu nhiên sản sinh.→Hạng hiện tại+2→Hạng hiện tại-2”